SBS Karen

အီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤ တၢ်ပာ်ဖျါ တၢ်မၤဆါပယွဲပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်ဟဲအါထီၣ်

Listen on

Episode notes

တနံၤအံၤ လါယူၤ ၁၅သီ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ပာ်ပနီၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်မၤဆါပယွဲ ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်မုၢ်နံၤအဆၢကတီၢ်အံၤ တၢ်ပာ်ဖျါသ့ၣ်တဖၣ် စံးဝဲဒၣ်လၢ ဖဲအီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤအံၤ တၢ်မၤဆါပယွဲပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဟဲအါထီၣ်ဝဲဒၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ် နာ်သက့ တၢ်မၤစၢၤအကျိၤအကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢပှၤသုးလီၢ်အိၣ်ဆိးအပှၤတဝၢသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ။