SBS Karen

ဝံးထိရံယါကသံၣ်သရၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ကမျၢၢ်လၢကထီတၢ်ကးဘၢကိာ်ပူၤဒီးနါဒ့ (နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်)

Listen on

Episode notes

အီစထြ့လယါကသံၣ်ကသီကရၢ ဝံးထိရံယါ ဝဲၤဒ့ ဃ့ထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကထီ တၢ်ကးဘၢကိာ်ပူၤဒီးနါဒ့ (နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်) မ့ၢ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဝဲၤကျိၤသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါသပှၢ်ပှၢ်လၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆူးပှၤဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ။