SBS Karen

ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါအတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတိာ်ပာ်လၢ ပှၤသံအိၣ်သ့တုၤလၢ ၁ ့၄ကကွဲၢ်

Listen on

Episode notes

ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါ တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအသီတခါအပူၤ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်မ့ၢ်တဃုထံၣ်ဆိဒီး ကူစါယါဘျါဆိအီၤဘၣ်န့ၣ် ဆူမဲာ်ညါ ၂၅နံၣ်န့ၣ် ပှၤအီစထြ့လယါအါန့ၢ်တကကွဲၢ်ကသံလၢ ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ။