SBS Karen

အီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤဖိသၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်သ့ၣ်တဖၣ်

Listen on

Episode notes

တၢ်လၢဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢအတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်လီၤ ဖိသၣ်တဂၤအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်အတၢ်သးလီၤပလိာ်တခါ လၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်အီၤဒ်အမ့ၢ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်တၢ်သးလီၤပလိာ်အလံာ်ဃံးဃာ် လၢအပာ်ဖျါ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး အဂ့ၢ်တကွီၣ် လၢဖိသၣ်ဒီး ပှၤသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဃ့ထီၣ်အီၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ။