SBS Karen

ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤအဘူးအလဲစှၤကတၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကန့ၢ်ဘၣ်အါထီၣ်စ့

Listen on

Episode notes

ဆူမဲာ်ညါခံနွံဘျဲၣ်န့ၣ် ပှၤမၤတၢ်ဖိ ၂ ့ ၇ကကွဲၢ်လၢထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်အပူၤ ကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်အဝဲသ့ၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဘူးအလဲန့ၣ်လီၤ။